Klauzula informacyjna

Wypełniając wobec osób fizycznychobowiązek informacyjny jaki nakłada na przedsiębiorców art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem  Państwa  danych  osobowych jest  PB Arkop Sp. z o.o. Sp. k.   z  siedzibą przy

  1. Jerzmanowskiej 18, 54-530 Wrocław.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest dostępny pod adresem:  ado@arkop.com.pl

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:

  • w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym do kontaktowania się w celu prawidłowego wykonania usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisu prawa, w tym prowadzenia rachunkowości oraz archiwizowania dokumentacji, obsługi skarg
    i reklamacji, na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, obsługi formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  • w celu działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy czym działania te odbywają się jedynie na podstawie uzyskanych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Kategorie odbiorców

 Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy, tj.  podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, dostawcom usług prawnych
i doradczych, dostawcom usług w zakresie IT, Inwestorowi, Generalnemu Wykonawcy, podwykonawcom.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

 

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany
w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

 

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Państwa przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.

 

Dobrowolność lub obowiązek podania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym
z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla realizacji wskazanych wyżej celów.

 

Arkop - dobry pracodawca Przedsiębiorstwo Budowlane ARKOP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Jerzmanowska 18, 54-530 Wrocław, Poland
tel. +48 71 310 03 01, fax +48 71 310 03 50
e-mail: arkop@arkop.com.pl
Nasza Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies oraz podobne technologie w celi świadczenia Państwu usług z zachowaniem najwyższych standardów, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies.
Więcej szczegółów w naszej „Polityce Prywatności”